XII Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Kadencja 2014-2018

W dniu 18 sierpnia 2015 roku o godz.10.00  w siedzibie Zespołu ds. wdrażania i realizacji przedsięwzięć odbyło się XII posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Kontrola realizacji projektu pn. „Internet dla mieszkańców Gminy Szczerców – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
  4. Sprawy różne.
  5. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również