Urząd Stanu Cywilnego

ugdefault

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego: Agnieszka Szubert
tel. 44 631 80 50/59 w. 130

Urząd Stanu Cywilnego rejestruje urodzenia, małżeństwa i zgony oraz wszystkie zmiany w aktach stanu cywilnego wynikające z postanowień i wyroków sądów, decyzji administracyjnych i przewidzianych prawem oświadczeń strony.

Narodziny
– Rejestracja urodzeń ? sporządzenie aktu urodzenia (urodzenie dziecka rejestruje się w USC miejsca zdarzenia)
– Przyjęcie oświadczeń o uznaniu ojcostwa

Małżeństwo
– Rejestracja małżeństw – ślub cywilny
– Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (dla osób zamierzających zawrzeć związek małżeński w formie wyznaniowej ze skutkami cywilnymi)
– Zezwolenie na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
– Wydawanie zaświadczeń o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Zgon
– Rejestracja zgonów ? sporządzenia aktu zgonu

Wydawanie odpisów i zaświadczeń
– Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa zgonu) i zaświadczeń

Zmiana imiona i nazwisk
– Przyjmowanie oświadczeń o nadaniu małoletniemu dziecku nazwiska męża matki lub nazwiska żony ojca
– Przyjmowanie oświadczeń o zmianie imienia dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporządzenia (w ciągu 6 miesięcy od dnia sporządzenia aktu urodzenia)
– Przyjmowanie oświadczeń osób rozwiedzionych o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego (w ciągu 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego)
– Administracyjna zmiana imienia i nazwiska

Inne czynności związane z aktami stanu cywilnego
– Wydawanie decyzji administracyjnych o odtworzeniu treści aktu stanu cywilnego
– Wydawanie decyzji administracyjnych o sprostowaniu oczywistego błędu pisarskiego oraz o uzupełnieniu danych w akcie stanu cywilnego
– Wydawanie decyzji administracyjnych o wpisaniu do polskich ksiąg stanu cywilnego aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą

Przeczytaj również