Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego: Agnieszka Szubert
tel. 44 631 80 50/59 w. 130

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:

1) Przyjmowanie oświadczeń o:

a) wstąpieniu w związek małżeński,

b) braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu,

c) stwierdzenie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,

d) wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa,

e) powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,

f) uznaniu dziecka,

2) Sporządzanie aktów małżeństwa i prowadzenie akt zbiorowych,

3) Sporządzenie aktów urodzeń i prowadzenie akt zbiorowych oraz występowanie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego o nadanie numeru PESEL,

4) Sporządzenie aktów zgonu i prowadzenie akt zbiorowych,

5) Transkrypcja zagranicznych dokumentów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego,

6) Dokonywanie sprostowań i uzupełnień aktów stanu cywilnego,

7) Usuwanie niezgodności danych zawartych w Rejestrze PESEL oraz powiadamianie właściwych organów do rejestracji danych w celu usunięcia niezgodnych danych,

8) Sporządzenie wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

 

Przeczytaj również