Trwa nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego 2019

Budżet Obywatelski Samorządu Województwa Łódzkiego 2019 to już druga edycja projektu, którego celem jest włączenie mieszkańców województwa łódzkiego do współdecydowania o budżecie regionu i jego zadaniach.

Dzięki niemu będzie można umocnić lokalne więzi, wzmocnić poczucie tożsamości regionalnej i przynależności do blisko 2,5 milionowej społeczności Ziemi Łódzkiej

– Po ubiegłorocznym, bardzo dobrym przyjęciu przez mieszkańców województwa pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego, w której oddano ponad 100 tysięcy głosów na zadania o wartości 5 milionów złotych, będziemy konsekwentnie kontynuować tę inicjatywę. Dlatego na kolejną edycję, przeznaczyliśmy aż 8 milionów złotych, aby dzięki nim zrealizować jeszcze więcej pomysłów mieszkańców naszego regionu – powiedział Witold Stępień, marszałek województwa.

Tak jak w ubiegłym roku, budżet obywatelski będzie podzielony na 5 subregionów, a dodatkowo wyodrębniono kategorię zadań wojewódzkich. Przewidywana kwota dzielona będzie na pule dla poszczególnych subregionów według algorytmu uwzględniającego liczbę mieszkańców oraz powierzchnię.

Proponowane zadania do realizacji będą mogli zgłaszać mieszkańcy województwa zamieszkali na terenie subregionu, do którego zadanie zgłoszono. Może to być każda inicjatywa obywatelska o charakterze ponadlokalnym, która mieści się w granicach zadań i kompetencji samorządu województwa. Mogą to być projekty społeczne, prozdrowotne, kulturalne, edukacyjne, sportowe, turystyczne lub ekologiczne, możliwe do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego.

Do propozycji zadania zgłaszający zobowiązany jest dołączyć listę poparcia, podpisaną przez co najmniej 50 mieszkańców. Szacunkowa wartość zgłaszanego przez mieszkańców zadania subregionalnego nie będzie mogła być niższa niż 10 tys. zł, ani wyższa niż 300 tys. zł., natomiast wartość zadań wojewódzkich musi się mieścić w widełkach między 100 tys. zł a 500 tys. zł.

Zgłoszenie propozycji zadania będzie można przesłać mailem, pocztą lub osobiście złożyć w Urzędzie Marszałkowskim. Projekty, które spełniać będą kryteria określone w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego poddane zostaną pod głosowanie mieszkańców województwa łódzkiego.

Od strony organizacyjnej i finansowej za realizację zwycięskich projektów odpowiadać będzie Urząd Marszałkowski WŁ.

Wszystkie informacje oraz wymagane formularze dostępne są na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego: www.bo.lodzkie.pl.

Wnioski przyjmowane są do 16 maja 2018 roku!

Przeczytaj również