Referat Spraw Obywatelskich

ugdefault

Kierownik referatu: Agnieszka Szubert
tel. 44 631 80 50/59 w. 130

Referat zajmuje się sprawami związanymi z ewidencją ludności i dowodami osobistymi, ewidencją działalności gospodarczej, zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych, z obronnością kraju, przygotowaniem i realizacją przedsięwzięć obrony cywilnej, prowadzeniem kancelarii tajnej, sprawami dotyczącymi zgromadzeń, zbiórek publicznych.

W szczególności:

– wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu na terenie gminy Szczerców

– udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

– zameldowanie na pobyt stały/czasowy

– wymeldowanie z pobytu stałego/czasowego

– wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych

– występowanie z wnioskiem o nadanie i zmianę numeru PESEL

– prowadzenie rejestru wyborców i wydawanie decyzji administracyjnych w tych sprawach.

– przyjmowanie wniosków o wydanie lub wymianę dowodu osobistego.

– rejestracja osób do kwalifikacji wojskowej

– organizacja kwalifikacji wojskowej

– wydawanie pozwoleń na przeprowadzenie zbiórki publicznej

– przyjmowanie sprawozdań z przeprowadzonych zbiórek publicznych

– przyjmowanie wniosków o  uzyskanie pozwolenia na przeprowadzenie zgromadzenia publicznego

– wydawanie decyzji o zakazie przeprowadzenia zgromadzenia publicznego

– przyjmowanie wniosków o wpis do CEiDG założenia  działalności gospodarczej

– przyjmowanie wniosków o wpis do CEiDG zakończenia działalności gospodarczej

– przyjmowanie wniosków o wpis do CEiDG zawieszenia działalności gospodarczej

– przyjmowanie wniosków o wpis do CEiDG wznowienia działalności gospodarczej

– wydawanie zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych

– wydawanie zaświadczeń dla przedsiębiorców, którzy figurowali w prowadzonej przez Wójta Gminy Szczerców ewidencji działalności gospodarczej

– przyjmowanie oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży za rok poprzedni

– ustalanie wysokości opłat za korzystanie z zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych

– wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

– przyjmowanie zeznań świadków  w sprawie udokumentowania okresów pracy w gospodarstwie rolnym

Przeczytaj również