Referat Oświaty

Kierownik Referatu Oświaty: Teresa Rosiak
tel. 44 631 80 77
ul. Rzeczna 7
97-420 Szczerców

Do zadań Referatu Oświaty należy w szczególności:
1) W zakresie spraw finansowych:
a) Prowadzenie scentralizowanej obsługi finansowo-księgowej placówek oświatowych w Gminie Szczerców, organizowanie wypłat wynagrodzeń i innych zobowiązań, ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wydatkach z osobowego funduszu płac,
b) Planowanie i statystyka oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań w zakresie realizacji zadań rzeczowych i finansowych poszczególnych placówek oświatowych funduszu płac, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
c) Opracowywanie projektów planu dochodów i wydatków budżetowych dla obsługiwanych placówek we współpracy z tymi placówkami,
d) Opracowywanie zbiorczych projektów, planów i analiz oraz informacji w zakresie zadań oświaty i wychowania,
e) Opracowywanie projektów limitów w zakresie zatrudnienia i funduszu płac,
f) Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowo budżetowej przez jednostki objęte zakresem działania,
2) W zakresie spraw administracyjno – ekonomicznych:
a) Prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, prowadzeniem, przekształcaniem i likwidacją placówek oświatowych, ustalaniem planu sieci przedszkoli i szkół w uzgodnieniu z Kuratorem Oświaty,
b) Zapewnienie placówkom oświatowym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
c) Prowadzenie spraw związanych z powierzeniem nauczycielom stanowisk dyrektorów placówek, a także odwoływania z tych stanowisk,
d) Prowadzenie akt osobowych nauczycieli i pracowników obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych (oprócz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych),
e) Prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem, rocznych projektów organizacyjnych szkół i przedszkola,
f) Organizowanie dowozu uczniów do szkół zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
g) Organizowanie postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na nauczyciela mianowanego;
h) Kontrola spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów do lat 18,
3) Prowadzenie i załatwianie innych spraw dotyczących obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej placówek oświatowych powierzonych do realizacji przez Wójta Gminy.

Przeczytaj również