Referat Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

ugdefault

Kierownik referatu: Jolanta Stasiak
tel. 44 631 80 50/59 w. 125

Referat wykonuje prace z zakresu planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska

W szczególności:

– przyjmowanie wniosków do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz podejmowanie czynności związanych ze zmianą Studium

– wykładanie do publicznej wiadomości zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy,

– wszczynanie postępowania i wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

– wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

– wydawanie informacji o terenie,

– prowadzenie spraw nazewnictwa ulic, placów i miejscowości,

– wydawanie decyzji w/s opłat planistycznych,

– wydawanie postanowień o możliwości podziału działek geodezyjnych oraz przygotowanie i wydawanie decyzji zatwierdzających podział działek geodezyjnych,

– wydawanie opinii w zakresie wyłączenia gruntów rolnych z produkcji,

– organizacja oraz prowadzenie zadań z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody i gospodarki wodnej zgodnie z obowiązującymi ustawami,

– prowadzenie spraw z zakresu zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych,

– prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa, związanych z wydawaniem opinii w/s wydzierżawiania obwodów  łowieckich,

– wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt,

– wykonywanie i koordynacja zadań z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

– wydawanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew na działkach nieleśnych,

– wydawanie opinii w/s wydania koncesji na rozpoznanie i wydobywanie kopalin,

– przyjmowanie wniosków oraz wydawanie decyzji w/s zwrotu podatku akcyzowego dla rolników,

Przeczytaj również