Referat Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Kierownik referatu: Danuta Idzikowska
tel. 44 631 80 50/59 w. 125

Do zadań referatu należy:

 • sporządzanie założeń do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzanie projektów tych planów,
 • przyjmowanie wniosków do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz podejmowanie czynności związanych ze zmianą Studium,
 • dokonywanie okresowej oceny aktualności studium i planów zagospodarowania przestrzennego,
 • prowadzenie rejestru wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • wydawanie informacji o terenie,
 • prowadzenie spraw nazewnictwa ulic, placów i miejscowości oraz rejestru numeracji porządkowej nieruchomości i nadawanie im numerów porządkowych,
 • sporządzanie wniosków na komunalizację Skarbu Państwa,
 • wykup gruntów na potrzeby inwestycyjne gminy,
 • prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą mienia komunalnego,
 • wydawanie postanowień o możliwości podziału działek geodezyjnych i decyzji zatwierdzających podział działek geodezyjnych,
 • regulowanie stanów prawnych nieruchomości przejmowanych na mienie Gminy,
 • prowadzenie rejestru aktów notarialnych wpływających do Urzędu zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz naliczanie opłat w drodze decyzji zgodnie z ustawą,
 • współuczestnictwo w wydawaniu opinii o projektach w Zespole Uzgadniania Dokumentacji,
 • prowadzenie spraw związanych z ewidencjonowaniem i likwidowaniem środków trwałych należących do Gminy Szczerców,
 • wydawanie opinii w zakresie wyłączenia gruntów rolnych z produkcji,
 • organizowanie przedsięwzięć na rzecz rolnictwa, organizacja spisów rolnych,
 • prowadzenie zadań z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody i gospodarki wodnej, z zakresu łowiectwa – zgodnie z obowiązującymi ustawami,
 • wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt,
 • wykonywanie i koordynacja zadań z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • wszczynanie postępowania i wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
 • wydawanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew na działkach nieleśnych,
 • sporządzanie raportów z realizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Szczerców,
 • wydawanie opinii w/s wydania koncesji na rozpoznanie i wydobywanie kopalin,
 • przyjmowanie wniosków w sprawach naprawy i oznakowania dróg, oświetlenia ulicznego, remontu budynków komunalnych oraz realizacja tych wniosków,
 • gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy oraz innymi nieruchomościami komunalnymi,
 • wydawanie zgody na umieszczenie w pasie drogi infrastruktury nie związanej z drogą ani z zarządzaniem ruchu na drodze,
 • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz naliczanie opłat,
 • organizowanie prac porządkowych na terenach przeznaczonych do wspólnego użytkowania (ulice, place, parkingi) i nadzór nad targowiskiem gminnym,
 • prowadzenie spraw związanych z remontami i konserwacją budynku Urzędu Gminy oraz zabezpieczenie ppoż. budynku Urzędu.

Przeczytaj również