Powstał zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

Rada Gminy Szczerców podczas sesji, która odbyła się w dniu 28 czerwca 2019 roku powołała zespół do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników.

W skład zespołu weszli: Barbara Szczepanik (przewodnicząca zespołu), Monika Wyszatycka (zastępca przewodniczącego zespołu) oraz członkowie  Wiesława Drzewosz, Bohdan Materac i Czesław Osiewała.

Zadaniem powołanego zespołu jest przygotowanie i przedstawienie Radzie Gminy w Szczercowie, przed przystąpieniem do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2020 roku do 2023 roku, opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełniania przez nich wymogów określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Obsługę techniczną i administracyjną zespołu zapewnia Wójt Gminy Szczerców, a uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Przeczytaj również