baner
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Andrzej Anczykowski   
sobota, 25 czerwca 2011 09:47Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie jest jednostką organizacyjną podległą Radzie Gminy w Szczercowie. Nadzór ogólny sprawuje wójt. Nadzór merytoryczny pełni Wojewoda Łódzki.

W skład Ośrodka wchodzą

* Kierownik Ośrodka

* Zastępca Kierownika
* Pracownicy Ośrodka
- pracownicy socjalni
- opiekunki w ośrodku pomocy społecznej
- informatyk
- główny księgowy
- kasjer
- pracownicy do spraw realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

- asystent rodziny


Podstawowym celem działania Ośrodka jest:
1) umożliwienie osobom i rodzinom zamieszkałym na terenie Gminy Szczerców przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości,
2) zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Szczerców,
3) umożliwienie osobom i rodzinom zamieszkałym na terenie Gminy Szczerców bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka,
4) doprowadzenie w miarę możliwości do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Szczerców oraz ich integracji ze środowiskiem,
5) odbudowanie i podtrzymanie u osób zagrożonych wykluczeniem społecznym umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu oraz odbudowywanie i podtrzymanie zdolności ww. osób do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.
Do podstawowych zadań Ośrodka należy:
1) realizacja zadań własnych oraz zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej,
2) ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych, przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków oraz świadczeń opiekuńczych,
3) przyznawanie i opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia z tytułu pobierania określonych świadczeń w Ośrodku,
4) przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób samotnie wychowujących dzieci, uprawnionych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna,
5) prowadzenie reintegracji zawodowej i społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
6) wykonywanie innych zadań zleconych Ośrodkowi do realizacji.


Zadania Ośrodek realizuje w szczególności przez:
1) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenie pomocy społecznej,
2) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych przepisami prawa świadczeń,
3) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
4) pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,
5) współpracę w zakresie realizowanych zadań z organami administracji publicznej, sądami, instytucjami, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi,
6) udzielanie informacji o uprawnieniach i świadczeniach z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej,
7) reintegrację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
8) wytaczanie na rzecz obywateli powództw o roszczenia alimentacyjne.


GOPS podejmuje całą działalność organizatorską w zakresie pomocy społecznej, a w szczególności odpowiada za:

1) diagnozowanie i ocenę potrzeb jednostek, grup lub środowisk wymagających interwencji socjalnej,
2) organizowanie i udzielanie świadczeń pomocy społecznej, pieniężnych, w naturze i usługach,
3) kompletowanie dokumentów i wnioskowanie o umieszczenie w domach pomocy społecznej,
4) organizowanie szkoleń i prowadzenie instruktażu dla pracowników,
5) współpracę i koordynację działań na rzecz zaspakajania potrzeb osób wymagających pomocy prowadzonych przez organizacje społeczne.
Poprawiony: czwartek, 11 lutego 2016 13:26