Dobry start – wnioski o świadczenie od 01 lipca

Świadczenie dobry start przysługuje rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, osobom uczącym się (osoby pełnoletnie uczące się w szkole, niepozostające na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz osoby usamodzielniane).

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego w szkole do ukończenia:

1) przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;

2) przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Szkoła – oznacza to szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy

Wsparcie przysługuje niezależnie od posiadanego dochodu.

Świadczenie wypłacane jest jednorazowo w wysokości 300,00 zł.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym na dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne („tzw. zerówka”) w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Wnioski o świadczenie dobry start można składać online – już od 1 lipca – przez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną oraz od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w formie papierowej) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczercowie ul. 3 Maja 6  w pokojach nr 6 i 9 (pierwsze piętro).

Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Złożenie wniosku w lipcu i w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do  30 września.
Ustalenie prawa i wypłata dla wniosków złożonych w kolejnych miesiącach następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.
 

Przeczytaj również