Urząd Gminy Informuje


Planowanie przestrzenne w gminie

Informacje ogólne Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w celu określenia polityki przestrzennej gmina zobowiązana jest do opracowania dokumentu planistycznego – studium uwarunkowań…